Digital Dictionary Blog Follow Like Concept

Wraz z koń­cem mie­siąca szy­ku­jemy dla Was zestaw naszych ulu­bio­nych postów o mar­ke­tingu. Będzie o tym, jak wyko­rzy­stać Twit­tera i Pin­te­re­sta, pozy­skać linki od influ­en­ce­rów i wyko­rzy­stać kaizen w pisa­niu. A na dokładkę poka­żemy Wam odku­rzacz w kon­tek­ście, jakiego się nie spo­dzie­wa­cie.

Szy­kuj­cie kawę i sia­daj­cie – przed Wami sporo świet­nych lek­tur!

Po angiel­sku

E-mail Mar­ke­ting: Pin­te­rest e-mail test results in 31% lift in re-pins from e-mail

Case Study od Mar­ke­ting Sherpa: potwier­dza znaną tezę, że przy­ci­ski social media w wia­do­mo­ści e-mail zwięk­szają kon­wer­sję. Firma Wed­din­gWire jed­nak miała nieco inny cel: za pomocą e-mail mar­ke­tingu chciała zwięk­szyć obec­ność marki na Pin­te­re­ście, gdzie przy­szli mał­żon­ko­wie czę­sto szu­kają ślub­nych inspi­ra­cji.

Cała kam­pa­nia, ze scre­enami, została kla­row­nie opi­sana krok po kroku.


 Nadchodzi nowa era: Mobile Marketing Automation. Pobierz darmowego ebooka


How to Imme­dia­tely Become a More Pro­duc­tive (and Bet­ter) Wri­ter

Jerod Mor­ris jako receptę na podnie­sie­nie jako­ści tek­stów i wydaj­no­ści poleca kaizen: osią­ga­nie celów za pomocą kon­se­kwent­nych, małych krocz­ków, a nie wiel­kich zry­wów. Klu­czem do suk­cesu jest sys­te­ma­tycz­ność i myśle­nie w kate­go­riach drob­nych zmian, jakie możemy wdro­żyć (np. kry­tycz­nie spoj­rzeć na przy­słówki w swoim tek­ście, pisać jak pisarz, nie jak blo­ger oraz kraść pomy­sły innych).

Ładny, bez­pre­ten­sjo­nalny tekst, który może natchnąć mar­ke­te­rów tre­ści.

PS. I kąp­cie się, twórcy, bo naukowcy dowiedli, że pod prysz­ni­cem przy­cho­dzą naj­lep­sze pomy­sły!

6 Cle­ver Ways to Get Influ­en­cers to Link to You

Jak dostać się na blogi influ­en­ce­rów? Neil Patel głosi: potrze­bu­jesz lin­ków od potęż­nych, wia­ry­god­nych stron, by podnieść swoją pozy­cję w wyszu­ki­warce i zwięk­szyć ruch orga­niczny. Jak zwy­kle gęsty, wyczer­pu­jący post. Nie zdra­dzimy wszyst­kich sztu­czek, powiemy tylko o kilku: napisz case study oparte na dzia­ła­niach influ­en­cera, cytuj go, uży­waj jego pracy jako ilu­stra­cji czy przy­kładu w swoim tek­ście, znajdź miej­sca w sieci, gdzie możesz go spo­tkać.

Warto!

Six Sim­ple yet Effec­tive Ways to Make the Most out of Twit­ter

Pooja Lohana dla Mar­ke­ting Profs zaleca, jak sku­tecz­nie korzy­stać z Twit­tera. Uży­waj obraz­ków, wyko­rzy­staj influ­en­ce­rów, wyko­rzy­staj ponow­nie stare posty, sko­rzy­staj z Twit­ter Cards, proś o feed­back oraz, last but not least, roz­waż płatną pro­mo­cję.

Mar­ke­ting tech­no­logy? Digi­tal? It sho­uld be #Hu­man­First

Mayur Gupta dla bloga Chief­Mar­Tec: o tym, że lata doświad­czeń z auto­ma­ty­za­cją mar­ke­tingu i oglą­da­nie naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów pro­wa­dzą do jed­no­znacz­nych wnio­sków – nie możemy zapo­mi­nać, że nasi klienci to nie sto­siki danych, lecz żywe osoby. Nie spie­rajmy się, czy empa­tia działa lepiej niż algo­rytm – wystar­czy powie­dzieć, że sku­tecz­nie go wspiera.

Great Sto­ry­tel­ling With Data: Visu­alize Sim­ply And Focus Obses­si­vely

Avi­nash Kau­shik pokaże Ci, na czym polega sen­sowna praca z rapor­tami. Czy wpa­dasz w pułapkę rzu­ca­nia cyframi dla samej przy­jem­no­ści rzu­ca­nia cyframi, czy też dane, raporty i wykresy naprawdę pozwa­lają Ci lepiej zro­zu­mieć to, co dzieje się w Two­jej fir­mie? I teraz, w jaki spo­sób wyko­rzy­stać te dane do stwo­rze­nia histo­rii, która wyja­śnia pro­ces, a nie tylko zesta­wia ze sobą liczby?

Po tym poście już ni­gdy nie zro­bisz sła­bej pre­zen­ta­cji.

10 Popup Calls-to-Action Your Readers Won’t Be Able To Resist

Jeff Bul­las o tym, jak dodać mocy Twoim popu­pom. Jakie zna­cze­nie ma design? Co musisz zawrzeć? Czy zawrzeć ani­ma­cję? Jak adre­so­wać komu­ni­ka­cję?

18 Tools to Help Con­tent Mar­ke­ters Block & Tac­kle SEO

Ash­ley Zeck­man zesta­wia narzędzia do wyszu­ki­wa­nia słów klu­czo­wych, bada­nia kon­ku­ren­cji, opty­ma­li­za­cji tre­ści, pod­sta­wo­wego SEO na stro­nie, śle­dze­nia lin­ków, zarzą­dza­nia SEO oraz ana­lizy www. Rewe­la­cyjne dla nie-eks­per­tów!

Po pol­sku

Case Study: Jak na star­cie bloga zyska­łem 4 370 odwie­dzin, 400 udo­stęp­nień w social mediach oraz 313 sub­skry­ben­tów

Tomasz Ada­miec przed­sta­wia świetne, obszerne case study o tym, jak zwięk­szyć poczyt­ność bloga. Poznasz 3 typy postów, które cie­szą się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią (lista, obszerny post eks­percki I zesta­wie­nie wypo­wie­dzi eks­per­tów), znaj­dziesz wska­zówki doty­czące wyboru tema­tyki oraz uzu­peł­nie­nie wzmian­ko­wa­nego wyżej posta Patela o budo­wa­niu kon­tak­tów z eks­per­tami. Dzia­ła­nia poka­zane krok po kroku.

5 nowych narzę­dzi mar­ke­tingowych Face­bo­oka!

Cezary Lach poka­zuje, jakie nowe roz­wią­za­nia przej­muje tytan mediów spo­łecz­no­ścio­wych od swo­jej kon­ku­ren­cji (jak mawiał Picasso, wielcy arty­ści kradną) oraz jak możesz je wyko­rzy­stać. Mowa m.in. o video, Men­tions, Notes I Instant Sto­ries.

Bar­dzo przy­datne!

Mity wspól­nego miesz­ka­nia

Nie post co prawda, ale coś, czym chcie­li­by­śmy się podzie­lić i zapy­tać Was o opi­nię.

To sza­lona kam­pa­nia: absur­dalny humor, miłość I AGD. Zmem­łani w współ­pracy z Zelme­rem oba­lają mity doty­czące podziału obo­wiąz­ków domo­wych.

Daj­cie znać, które z tek­stów wydały się Wam naj­cie­kaw­sze i podziel­cie się swo­imi odkry­ciami w komen­ta­rzach.