10 arty­ku­łów o mar­ke­tingu, które powi­nie­neś prze­czy­tać (wrze­sień 2015)

Digital Dictionary Blog Follow Like Concept

Wraz z koń­cem mie­siąca szy­ku­jemy dla Was zestaw naszych ulu­bio­nych postów o mar­ke­tingu. Będzie o tym, jak wyko­rzy­stać Twit­tera i Pin­te­re­sta, pozy­skać linki od influ­en­ce­rów i wyko­rzy­stać kaizen w pisa­niu. A na dokładkę poka­żemy Wam odku­rzacz w kon­tek­ście, jakiego się nie spo­dzie­wa­cie.

Szy­kuj­cie kawę i sia­daj­cie – przed Wami sporo świet­nych lek­tur!

Po angiel­sku

E-mail Mar­ke­ting: Pin­te­rest e-mail test results in 31% lift in re-pins from e-mail

Case Study od Mar­ke­ting Sherpa: potwier­dza znaną tezę, że przy­ci­ski social media w wia­do­mo­ści e-mail zwięk­szają kon­wer­sję. Firma Wed­din­gWire jed­nak miała nieco inny cel: za pomocą e-mail mar­ke­tingu chciała zwięk­szyć obec­ność marki na Pin­te­re­ście, gdzie przy­szli mał­żon­ko­wie czę­sto szu­kają ślub­nych inspi­ra­cji.

Cała kam­pa­nia, ze scre­enami, została kla­row­nie opi­sana krok po kroku.


 Nadchodzi nowa era: Mobile Marketing Automation. Pobierz darmowego ebooka


How to Imme­dia­tely Become a More Pro­duc­tive (and Bet­ter) Wri­ter

Jerod Mor­ris jako receptę na podnie­sie­nie jako­ści tek­stów i wydaj­no­ści poleca kaizen: osią­ga­nie celów za pomocą kon­se­kwent­nych, małych krocz­ków, a nie wiel­kich zry­wów. Klu­czem do suk­cesu jest sys­te­ma­tycz­ność i myśle­nie w kate­go­riach drob­nych zmian, jakie możemy wdro­żyć (np. kry­tycz­nie spoj­rzeć na przy­słówki w swoim tek­ście, pisać jak pisarz, nie jak blo­ger oraz kraść pomy­sły innych).

Ładny, bez­pre­ten­sjo­nalny tekst, który może natchnąć mar­ke­te­rów tre­ści.

PS. I kąp­cie się, twórcy, bo naukowcy dowiedli, że pod prysz­ni­cem przy­cho­dzą naj­lep­sze pomy­sły!

6 Cle­ver Ways to Get Influ­en­cers to Link to You

Jak dostać się na blogi influ­en­ce­rów? Neil Patel głosi: potrze­bu­jesz lin­ków od potęż­nych, wia­ry­god­nych stron, by podnieść swoją pozy­cję w wyszu­ki­warce i zwięk­szyć ruch orga­niczny. Jak zwy­kle gęsty, wyczer­pu­jący post. Nie zdra­dzimy wszyst­kich sztu­czek, powiemy tylko o kilku: napisz case study oparte na dzia­ła­niach influ­en­cera, cytuj go, uży­waj jego pracy jako ilu­stra­cji czy przy­kładu w swoim tek­ście, znajdź miej­sca w sieci, gdzie możesz go spo­tkać.

Warto!

Six Sim­ple yet Effec­tive Ways to Make the Most out of Twit­ter

Pooja Lohana dla Mar­ke­ting Profs zaleca, jak sku­tecz­nie korzy­stać z Twit­tera. Uży­waj obraz­ków, wyko­rzy­staj influ­en­ce­rów, wyko­rzy­staj ponow­nie stare posty, sko­rzy­staj z Twit­ter Cards, proś o feed­back oraz, last but not least, roz­waż płatną pro­mo­cję.

Mar­ke­ting tech­no­logy? Digi­tal? It sho­uld be #Hu­man­First

Mayur Gupta dla bloga Chief­Mar­Tec: o tym, że lata doświad­czeń z auto­ma­ty­za­cją mar­ke­tingu i oglą­da­nie naj­czę­ściej popeł­nia­nych błę­dów pro­wa­dzą do jed­no­znacz­nych wnio­sków – nie możemy zapo­mi­nać, że nasi klienci to nie sto­siki danych, lecz żywe osoby. Nie spie­rajmy się, czy empa­tia działa lepiej niż algo­rytm – wystar­czy powie­dzieć, że sku­tecz­nie go wspiera.

Great Sto­ry­tel­ling With Data: Visu­alize Sim­ply And Focus Obses­si­vely

Avi­nash Kau­shik pokaże Ci, na czym polega sen­sowna praca z rapor­tami. Czy wpa­dasz w pułapkę rzu­ca­nia cyframi dla samej przy­jem­no­ści rzu­ca­nia cyframi, czy też dane, raporty i wykresy naprawdę pozwa­lają Ci lepiej zro­zu­mieć to, co dzieje się w Two­jej fir­mie? I teraz, w jaki spo­sób wyko­rzy­stać te dane do stwo­rze­nia histo­rii, która wyja­śnia pro­ces, a nie tylko zesta­wia ze sobą liczby?

Po tym poście już ni­gdy nie zro­bisz sła­bej pre­zen­ta­cji.

10 Popup Calls-to-Action Your Readers Won’t Be Able To Resist

Jeff Bul­las o tym, jak dodać mocy Twoim popu­pom. Jakie zna­cze­nie ma design? Co musisz zawrzeć? Czy zawrzeć ani­ma­cję? Jak adre­so­wać komu­ni­ka­cję?

18 Tools to Help Con­tent Mar­ke­ters Block & Tac­kle SEO

Ash­ley Zeck­man zesta­wia narzędzia do wyszu­ki­wa­nia słów klu­czo­wych, bada­nia kon­ku­ren­cji, opty­ma­li­za­cji tre­ści, pod­sta­wo­wego SEO na stro­nie, śle­dze­nia lin­ków, zarzą­dza­nia SEO oraz ana­lizy www. Rewe­la­cyjne dla nie-eks­per­tów!

Po pol­sku

Case Study: Jak na star­cie bloga zyska­łem 4 370 odwie­dzin, 400 udo­stęp­nień w social mediach oraz 313 sub­skry­ben­tów

Tomasz Ada­miec przed­sta­wia świetne, obszerne case study o tym, jak zwięk­szyć poczyt­ność bloga. Poznasz 3 typy postów, które cie­szą się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią (lista, obszerny post eks­percki I zesta­wie­nie wypo­wie­dzi eks­per­tów), znaj­dziesz wska­zówki doty­czące wyboru tema­tyki oraz uzu­peł­nie­nie wzmian­ko­wa­nego wyżej posta Patela o budo­wa­niu kon­tak­tów z eks­per­tami. Dzia­ła­nia poka­zane krok po kroku.

5 nowych narzę­dzi mar­ke­tingowych Face­bo­oka!

Cezary Lach poka­zuje, jakie nowe roz­wią­za­nia przej­muje tytan mediów spo­łecz­no­ścio­wych od swo­jej kon­ku­ren­cji (jak mawiał Picasso, wielcy arty­ści kradną) oraz jak możesz je wyko­rzy­stać. Mowa m.in. o video, Men­tions, Notes I Instant Sto­ries.

Bar­dzo przy­datne!

Mity wspól­nego miesz­ka­nia

Nie post co prawda, ale coś, czym chcie­li­by­śmy się podzie­lić i zapy­tać Was o opi­nię.

To sza­lona kam­pa­nia: absur­dalny humor, miłość I AGD. Zmem­łani w współ­pracy z Zelme­rem oba­lają mity doty­czące podziału obo­wiąz­ków domo­wych.

Daj­cie znać, które z tek­stów wydały się Wam naj­cie­kaw­sze i podziel­cie się swo­imi odkry­ciami w komen­ta­rzach.

SALESmanago o platforma Customer Engagement, zaprojektowana dla efektywnych i głodnych sukcesu zespołów marketingowych w eCommerce. Dla marketerów, którzy pragną być zaufanymi partnerami dla swoich CEO. Z naszego rozwiązania korzysta ponad 2000 biznesów online średniej wielkości w 50 krajach oraz liczne globalne marki takie jak Starbucks, Vodafone, Lacoste, New Balance czy Victoria's Secret.

SALESmanago zapewnia maksymalizację wzrostu przychodów oraz poprawy wskaźników KPI dla eCommerce wykorzystując trzy zasady: (1) Customer Intimacy, aby stworzyć autentyczne relacje z klientami w oparciu o dane Zero- i First-Party, (2) Precision Execution, aby zapewnić doskonałe omnichannelowe doświadczenie klienta dzięki hiper-personalizacji oraz (3) Growth Intelligence, która łączy wskazówki opracowane przez specjalistów oraz AI, umożliwiając pragmatyczne i szybkie podejmowanie decyzji w celu maksymalizacji efektu.

Czytaj więcej na: www.salesmanago.pl

Recesja lojalności w eCommerce. Jak ma sobie z nią radzić marketer?
Recesja lojalności w eCommerce. Jak ma sobie z nią radzić marketer?

    Inflacja sprawia, że klienci zastanawiają się dwa razy, nim otworzą portfel. I choć wciąż kupują, to ich zachowanie się zmieniło. W sektorze eCommerce obserwujemy inflacyjną recesję lojalności, która stawia marketerów w paradoksalnej sytuacji: muszą zwiększać swoją efektywność bez zwiększania kosztów operacyjnych. Jest z tego wyjście  – z głową.   Zachowanie klientów się zmieniło […]

4 sposoby na personę i odszukanie wartościowych nabywców we własnej bazie danych – z głową!
4 sposoby na personę i odszukanie wartościowych nabywców we własnej bazie danych – z głową!

    W poprzednim artykule zwróciliśmy uwagę, że Lean Marketing wymaga inteligentnych, wysoce wydajnych, drobnych kroków, zamiast wielkich planów marketingowych. W tym artykule pokażemy 4 praktyczne sposoby na wykonanie takich kroków i znalezienie wartościowych klientów we własnej bazie danych.   Wzmocnienie elementów strategii lean   Jak wskazaliśmy również w poprzednim artykule, niektóre elementy strategii Lean […]

Dlaczego Lean Marketing to strzał w dziesiątkę dla eCommerce?
Dlaczego Lean Marketing to strzał w dziesiątkę dla eCommerce?

    Najpierw było Lean Manufacturing, potem Lean Management. Ukonstytuowały one powszechne rozumienie terminu Lean, który oznacza osiąganie celów bez kosztownych strat lub nadwyżek – czasu, zasobów lub wysiłku. Lean Marketing zawiera wszystkie te elementy, a ponadto czerpie wiele ze stylu zarządzania projektami Agile. Lean Marketing jest również znacznie łatwiejszy, gdy masz platformę Customer Data […]

[Nowa Funkcjonalność] SALESmanago uruchamia Centrum integracji: wszystkie Twoje integracje w jednym miejscu!
[Nowa Funkcjonalność] SALESmanago uruchamia Centrum integracji: wszystkie Twoje integracje w jednym miejscu!

    Dzięki SALESmanago Twoje ulubione narzędzia marketingowe są teraz łatwiej dostępne niż kiedykolwiek. Możesz cieszyć się nimi wszystkimi, zebranymi w jednym miejscu. Wystarczy kliknąć. Zasil swój marketing danymi klientów, korzystając ze wszystkich swoich ulubionych narzędzi. Użyj gotowych integracji lub dodaj Kod Monitorujący do swojej witryny, aby błyskawicznie zintegrować ją z SALESmanago. Integracja napędza marketing […]

10 trików na niesamowitą optymalizację współczynnika konwersji
10 trików na niesamowitą optymalizację współczynnika konwersji

    W naszym ostatnim artykule zwróciliśmy uwagę na współczynnik konwersji i jego fundamentalne znaczenie dla eCommerce – w końcu sklep internetowy z milionami odwiedzających, który nie sprzedaje, to w zasadzie tylko zwykła strona internetowa. Dziś pokażemy ci 10 praktycznych sposobów na stabilne, ugruntowane zwiększenie współczynnika konwersji – miesiąc po miesiącu.   Jak wyliczyć współczynnik […]

Dlaczego Conversion Rate to najważniejsza metryka w eCommerce?
Dlaczego Conversion Rate to najważniejsza metryka w eCommerce?

    W jednym z naszych wcześniejszych wpisów pokazaliśmy, jak zyskujące na popularności podejście CLV-ROI zmienia modele biznesowe eCommerce. Aby jednak znaleźć się w punkcie, w którym Twoi klienci zamieniają się w lojalnych fanów, musisz najpierw zamienić odwiedzających w klientów. Dlatego postrzegamy Conversion Rate (CR), czyli współczynnik konwersji, jako najbardziej fundamentalną metrykę w eCommerce. Bez […]

Jak wpleść dane zero-party w marketing strony internetowej?
Jak wpleść dane zero-party w marketing strony internetowej?

    Nasze Centrum Preferencji Klienta, uruchomione na początku tego roku, otworzyło zupełnie nowy świat możliwości hipersegmentacji. Teraz kreatywne wykorzystanie wielu naszych funkcji pozwoli Ci dostarczać komunikat zawsze dopasowany do indywidualnych potrzeb i gustów oraz zamienić Twój CDP w Platformę Customer Intimacy i w konsekwencji, budowę wyjątkowo solidnych relacji. W wielu naszych artykułach znajdziesz wszelkiego […]

Uwaga klientów ma swoje granice, z pomocą przychodzi grywalizacja! 5 trendów kształtujących zgrywalizowany eCommerce
Uwaga klientów ma swoje granice, z pomocą przychodzi grywalizacja! 5 trendów kształtujących zgrywalizowany eCommerce

    Bezprecedensowe czasy globalnej pandemii przyzwyczaiły nas do zmian zachowań konsumentów, co tylko uległo nasileniu wraz z przedłużającym się okresem i kolejnymi falami. Rosnąca cyfryzacja naszych zachowań osiągnęła nieprzewidywany dotąd poziom w skali i w demografii. A na ekranie nie ma zbyt wiele miejsca. Walka o uwagę nasiliła się. Uwaga to wyjątkowo cenny zasób. […]

Klienci chcą płynnego, mobilnego i indywidualnego eCommerce. Jakie technologie pomogą?
Klienci chcą płynnego, mobilnego i indywidualnego eCommerce. Jakie technologie pomogą?

    Skrupulatnie zbadaliśmy najnowsze trendy konsumenckie, aby oddzielić ziarno od plew i przedstawić rzetelne oszacowanie ogólnego kierunku ewolucji eCommerce. Oto, co odkryliśmy:   Klienci przenoszą się na urządzenia mobilne   Klienci zwykle odkrywają więcej produktów online niż w sklepach stacjonarnych. 55% z nich preferuje sieć z uwagi na wygodę, 46% większy wybór, a 45% […]

Najlepszy przewodnik po danych zero-party i Centrum Preferencji Klienta, Część 2: Narzędzia i porady
Najlepszy przewodnik po danych zero-party i Centrum Preferencji Klienta, Część 2: Narzędzia i porady

    Jak można otworzyć nowe możliwości dla reklamy opartej na preferencjach? Jak dodać czynnik ludzki do komunikacji poprzez skonfrontowanie surowych danych z rzeczywistymi potrzebami prawdziwych klientów? Odpowiedź brzmi: dane zero- i first-party. Czym one są? Dlaczego warto je zbierać i jak to robić? Oto przewodnik, który pomoże ci wprowadzić więcej konsensusu w relacje z […]